iqna

پرداخت مصداقی به مفاهیم انسانی عاشورا در تئاتر کودک

پرداخت مصداقی به مفاهیم انسانی عاشورا در تئاتر کودک

گروه هنر: تقابل میان خیر و شر، مصادیق و مفاهیم انسانی و ضد انسانی در واقعه عاشورا نمود بارزی دارد و براین اساس در زمینه تولید نمایش عاشورایی کودک و نوجوان می‌توان بدون آنکه صحنه‌هایی از خشونت و اعمال غیرانسانی اشقیا را بازآفرینی کرد، پرداختی مصداقی به این مفاهیم و معارف در هر زمان و مکانی داشت.
یادداشت
گفتگو
گزارش